Công ty Hồng Đức đào tạo nghiệp vụ cho công nhân, ngày 21.3.2016

Sau đây là Album ảnh về Khóa đào tạo: