Công ty TBGD Hồng Đức lắp đặt Nội thất Hội trường cho Trại giam Thanh lâm

Tên công trình : Trại giam Thanh Lâm

Bàn ghế Hội trường Hồng Đức lắp đặt tại trại giam Thanh Lâm

Nội thất phòng họp Hồng Đức

Ảnh: Phòng Marketing Hồng Đức