Hồng Đức lắp đặt Hội trường cho UBND xã Thăng thọ - Nông Cống

Tên công trình: Hội trường UBND xã Thăng Thọ - Nông Cống

Ghế Hội trường Hồng Đức

Ảnh: Phòng Marketing Hồng Đức