Khách sạn Hoàng Anh - Thọ Xuân

Công trình: Khách sạn Hoàng Anh - Thọ Xuân

Ảnh: Người Hồng Đức