SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ TỈNH THANH HÓA

Công trình của Nội thất HỒNG ĐỨC: Khu hội nghị, văn phòng