TRƯỜNG TC NGHỀ LƯƠNG THỰC, THỰC PHẨM HẢI PHÒNG

Dự án Nội thất Hồng Đức cung cấp: Thiết bị dạy nghề